Algemene voorwaarden van Best Fysiek

Op de sporttherapiebehandelingen en op de sport- en ontspanningsmassages  van Best Fysiek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Wat staat er in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden van sportmassagepraktijk Best Fysiek hebben we een aantal belangrijke zaken opgenomen. Wil je bijvoorbeeld iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je allemaal hier terug.

0. DEFINITIES

Wij, we, ons:

De eenmanszaak Best Fysiek, kantoorhoudende te (5683 CZ) Best aan het adres de Ronde nr. 12 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77006488.

Jij, jou, je:

Dat ben jij! Degene waarmee wij een overeenkomst sluiten.

Overeenkomst:

Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen. Hieronder valt ook alles wat aan deze overeenkomst voorafgaat én de uitvoering ervan.

1. WANNEER GELDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, iedere Overeenkomst die wij met jou aangaan, en op alle (andere) rechtsverhouding die wij met jou aangaan.

1.2 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Afwijkingen van, of aanvullingen op, de algemene voorwaarden van Best Fysiek zijn alleen mogelijk als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en zijn alleen van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4  Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat wij het recht hebben om de voorwaarden van de aanbieding nog te wijzigen. Je kan aan een aanbieding dus geen rechten ontlenen. Eventuele prijslijsten die je online tegenkomt, kunnen verouderd zijn. Voor de zekerheid kan je bij ons de laatste prijzen opvragen. Als de aangeboden diensten op enig moment niet meer beschikbaar zijn, dan komt de aanbieding te vervallen.

2.2 Wij kunnen niet aan een aanbieding worden gehouden als je behoort te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.4 Als wij in een aanbieding een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

3. OVEREENKOMST EN AFSPRAAK MAKEN

3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als jij een aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of als wij beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Je kan bij ons een afspraak maken door contact op te nemen met de praktijk of aan het einde van een behandeling een vervolgafspraak te maken.

3.3 Voordat wij beginnen met een behandeling vindt er altijd een intake plaats. Tijdens een intake bespreken we jouw wensen maar ook jouw gezondheid, om te beoordelen of een behandeling plaats kan vinden. In onderling overleg kijken we dan hoeveel tijd er nodig is om goed te kunnen behandeling en wat de probleemgebieden zijn, zodat de behandeling zoveel mogelijk is afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden.

3.4 We bespreken bij de intake of er sprake is van zogenaamde contra-indicaties. Als er sprake is van een contra-indicatie, dan mag je niet behandeld worden. Ook bij vervolgafspraken dien je aan te geven of er sprake is van contra-indicaties of andere omstandigheden die van invloed zijn op de behandeling.

3.5 We vragen je om bij de intake ook alle overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor jouw behandelingen met ons te delen. Hierbij is onder andere van belang om te vermelden als je onder behandeling bent bij een arts of als je bepaalde medicijnen gebruikt.

3.6 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als wij al begonnen zijn met de uitvoering daarvan.

4. HERROEPINGSRECHT EN AFSPRAAK VERZETTEN

4.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als er al een moment voor de behandeling is afgesproken.

4.2 Natuurlijk begrijpen wij dat er altijd iets tussen de afspraak kan komen. We bieden jou daarom de mogelijkheid om 24 uur voor een geboekte behandeling deze kosteloos te annuleren en/of verzetten.

4.3 Wil je de overeenkomst korter dan 24 uur voor de afspraak verzetten of annuleren? Dan mogen wij de kosten van de tijd die wij voor jou gereserveerd hebben bij jou in rekening brengen.

4.4 Wij mogen te allen tijde de afspraak verzetten als er naar ons oordeel niet behandeld kan of mag worden. Wij zijn hiervoor nooit enige vergoeding aan jou verschuldigd.

4.5 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw annulering per e-mail of WhatsApp-bericht hebben ontvangen.

4.6 Om discussie te voorkomen wordt de annuleringsdatum vastgesteld op basis van onze administratie.

5. WAT WE VAN JOU VERWACHTEN EN WANNEER WE NIET BEHANDELEN

5.1 Jij zorgt ervoor dat alle informatie waar wij om vragen of waarvan jij behoort te begrijpen dat wij deze moeten weten, aan ons wordt medegedeeld. Hieronder valt onder andere (maar niet uitsluitend) alle informatie over eventuele contra-indicaties, (relevante) behandelingen van artsen en het gebruik van medicatie.

5.2 Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons beschikbaar gestelde informatie, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. Wij mogen vertrouwen op de door jou verstrekte informatie en hebben geen verplichting om dit te controleren op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid.

5.3 Wij verwachten dat jij bij een behandeling op tijd bent. Ook verwachten wij van jou dat je fris en recent gewassen bent.

5.4 Wij behandelen in beginsel geen personen jonger dan 18 jaar.

5.5 We verwachten dat je vermeld aan ons als er sprake is van een (absolute of relatieve) contra-indicatie, hieronder vallen: koorts, algemene infectieziekten zoals griep/verkoudheid/keelontsteking, besmettelijke huidaandoeningen, andere pijn dan spierpijn, extreme vermoeidheid en uitputting, steenpuisten, slechte algemeen gezondheid, onverklaarbaar transpireren, onverklaarbaar gewichtsverlies of vermoeidheid, duizeligheid, (eerste drie maanden van de) zwangerschap, als je onder invloed van alcohol of drugs bent, ontstekingen, botbreuken, vaataandoeningen, hoge-lage bloeddruk, hartafwijkingen, maag- en darmzweren, niet besmettelijke huidaandoeningen, menstruatie, spataderen en of je recent gegeten hebt als je een buikmassage krijgt.

5.6 Bij een absolute contra-indicatie (zoals griep) voeren wij géén behandeling uit. Bij een relatieve contra-indicatie (zoals spataderen) kunnen wij wel behandelen op gebieden waar geen sprake is van de betreffende contra-indicatie.

5.7 Bij twijfel over contra-indicaties of andere gezondheid gerelateerde klachten of vragen, raden wij je aan om vóórafgaand aan de behandeling contact op te nemen met jouw (huis)arts.

5.8 Als jij niet voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel (of als wij dit vermoeden hebben) dan hebben wij het recht om de afspraak te verzetten naar een later moment. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 Wij bepalen de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houden daarbij wel rekening met de wensen die jij hebt. Wij hebben het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en kunnen personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst vervangen.

6.3 Wij verrichten uitdrukkelijk geen erotische massages.

7. BETALING

7.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Als uitgangspunt vindt betaling plaats d.m.v. een betaalverzoek welke per WhatsApp wordt gestuurd. Als dit niet mogelijk of wenselijk is kan het bedrag ook worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer. Een contante betaling is alleen mogelijk in Euro’s en met onze goedkeuring.

7.2 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, nadat wij jou hieraan hebben herinnerd en nog 14 dagen de tijd hebben gegeven om te betalen, in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor jouw rekening.

7.3 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.

7.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

8. ALS WIJ DE OVEREENKOMST UITSTELLEN OF BEËINDIGEN

8.1 Wij kunnen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de Overeenkomst ontbinden zonder dat wij jou schadeloos moeten stellen, kosten of een schadevergoeding verschuldigd zijn, als jij jouw verplichtingen niet of niet op tijd nakomt, of wij het sterke vermoeden hebben dat jij verplichtingen niet na gaat komen.

8.2 In de situatie als bedoeld in het voorgaande lid ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is en/of zal ontstaan.

8.3 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, jij om een erotische massage verzoekt, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.

8.4 Als de Overeenkomst met jou wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.

8.5 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dat geval mogen wij de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren, zonder dat wij hiervoor aan jou een schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn. Ook in dit geval zijn onze vorderingen direct opeisbaar.

9. OVERMACHT

9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

9.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel en de rechtspraak verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen. Hieronder ook begrepen de situatie dat een masseur ziek is, wij verplicht de praktijk buiten onze schuld gedurende een bepaalde periode moeten sluiten of als we wegens overheidsmaatregelen of maatregelen ter voorkoming of bestrijding van een pandemie niet in staat zijn om onze verplichtingen (deugdelijk) na te komen.

9.3 Als de periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, dan mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

9.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast aan jou in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Wij zijn geen arts en zijn niet bevoegd om diagnoses te stellen. Een behandeling bij ons kan niet als alternatief voor een bezoek aan een arts worden gezien.

10.3 Een behandeling komt steeds voor jouw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

−          schade, van welke aard dan ook, die jij hebt of mogelijk zal hebben als gevolg van de behandeling;

−          voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen;

−          schade als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;

−          schade die ontstaat buiten onze macht.

10.4 Voor behandelingen is een goede gezondheid vereist. Jij bent hiermee bekend en voldoet hieraan. Mocht je twijfelen over of dit daadwerkelijk het geval is, neem dan contact met ons op.

10.5  Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

10.7 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.8 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.9 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

11. VRIJWARING

11.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden.

12. KLACHTEN

12.1  Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag binnen 7 dagen na een behandeling. Wij behandelen een klacht conform de WKKGZ-klachtenprocedure.

12.2 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.

12.3 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.

12.4 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 12.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

12.5 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegen ons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.

13. BIJ PROBLEMEN…

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

13.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

13.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.

 

Versie 13 december 2021