Best Fysiek en jouw privacy

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om.


Wat staat er in dit privacystatement?

Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

1.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens?

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

2. Welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld?

Als je contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of via digitale correspondentie;
 • Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer.

 Als jij onze website bezoekt:

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid. Als je gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van jou verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:

 • Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
 • IP-adres;
 • Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s);
 • Contactgegevens die worden achtergelaten via het contactformulier.

Daarbij kunnen we de informatie die we hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Wij kunnen bepaalde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken die verbonden zijn met de aard van onze dienstverlening. Het gaat hierbij om gezondheidsgegevens die jij actief aan ons verstrekt en die relevant zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

4.  Welke verwerkingsdoeleinden hebben wij?

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Onze gerechtvaardigd belangen kunnen bestaan uit marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverleningen. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Wij willen jou graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij gegevens. Hieronder geven wij aan waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

 • jou te identificeren als persoon en om jou op de juiste manier aan te spreken;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • contact met jou te kunnen opnemen en/of jou te informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. het verlenen van de diensten en de afhandeling van de betaling;
 • door jouw gevraagde informatie toe te sturen;
 • onze website goed laten werken;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Hoe vindt besluitvorming plaats over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best Fysiek) tussen zit. Wij zijn altijd zelf betrokken bij de besluiten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

6. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens en gezondheidsgegevens (anamnese en behandelplan) bewaren wij conform het advies van het NGS tot 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd;
 • Personalia bewaren wij om gedurende de wettelijke termijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • Persoonsgegevens die wij via het contactformulier op onze website binnenkrijgen, worden periodiek verwijderd, tenzij ze voor een behandeling nodig zijn. Dan bewaren wij ze tot 2 jaar nadat de overeenkomst beëindigd is.

Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij naar ons cookiestatement.

7. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Best Fysiek heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall;
 • Veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC voor de domeinnaam. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.

8. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als bijvoorbeeld een gedeelte van de overeenkomst door iemand anders wordt uitgevoerd kan het nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze persoon te delen. Jouw gegevens worden zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming nooit doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij sluiten met eventuele verwerkers altijd een passende verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens blijft gewaarborgd. Wij blijven in dat geval overigens zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Welke rechten heb je t.a.v. de verwerking van jouw persoonsgegevens?

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

 • Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt;
 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt;
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken;
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing;
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens;
 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

 • Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie. Uiteraard heb jij ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan kan het zijn dat wij onze diensten niet meer aan jou kunnen aanbieden.

Wil je gebruik maken van een of meerdere van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

10. Contact

Je kan op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen of verzoeken hebt in het kader van de gegevensverwerking. Onze gegevens zijn:

Best Fysiek

de Ronde 12

5683 CZ  BEST

info@bestfysiek.nl

11. Klachten?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Aanpassen privacystatement

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te passen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze publiceren op de website.

 

Versie 13 december 2021